Privacy statement

‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos), gevestigd aan Restaurant ‘tAiland Haven 49a 9976VN Lauwersoog, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://ailand.nl/
Restaurant ‘tAiland Haven 49a 9976VN Lauwersoog
+31 519349033
Barbara Rodenburg-Geertsema is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) Hij/zij is te bereiken via
barbara@goedevissers.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ts31@goedevissers.nl, dan
  verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
  voor onze belastingaangifte.
  Geautomatiseerde besluitvorming
  ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
  gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
  (bijvoorbeeld een medewerker van ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos)) tussen zit. ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) gebruikt de
  volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte
  gevolgen voor betrokkene]
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
  gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie)
  persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden
  Delen van persoonsgegevens met derden
  ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31 Internos) verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
  onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
  bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ‘tAiland Lauwersoog (namens VOF TS31